THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUY ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP NĂM HỌC 2019-2020