A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH: Dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Thực hiện Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS và THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1957/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn   số 1992/SGDĐT-VP, ngày 18/9/2021 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc thực hiện thời gian năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 2094/SGDĐT-VP, ngày 02/10/2021 của Sở GDĐT Sóc Trăng về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 207/KH-THPT.TĐ ngày 12/9/2021 của trường THCS&THPT Trần Đề về việc đảm bảo an toàn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trường THCS&THPT Trần Đề xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình diễn biến dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đảm bảo hoàn thành khung kế hoạch thời gian năm học; hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021-2022.

2. Yêu cầu

Chủ động xây dựng các phương án tổ chức dạy học phù hợp với diễn biến tình hình của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động trong chuyển đổi trạng thái dạy học phù hợp với chủ đạo của Sở GDĐT Sóc Trăng.

Xây dựng, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục linh hoạt trong điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp.

Trường học phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ; kiểm tra đánh giá đúng thực chất, khách quan theo quy định; đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Xây dựng điều chỉnh nội dung chương trình dạy học.

Các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS và THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh nội dung chương trình dạy học theo quy định; trình Lãnh đạo trường phê duyệt.

Chủ động xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học linh hoạt phù hợp với các phương án tổ chức dạy học khi nhà trường thực hiện chuyển đổi trạng thái (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp vừa trực tiếp và trực tuyến).

   2. Các phương án tổ chức dạy học.

2.1. Tổ chức dạy học trực tiếp:

- Khi được phép tổ chức theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT Sóc Trăng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường được đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Triển khai thực hiện theo Mục I, II, IV của kế hoạch số 207/KH-THPT.TĐ ngày 12/9/2021 của nhà trường.

- Tổ chức dạy học tất cả các môn với thời lượng dạy học qui định.

Tuỳ tình hình thực tế mà lãnh đạo nhà trường tổ chức tăng tiết ở các môn học để tranh thủ thời gian dạy trực tiếp nhằm củng cố kiến thức cho học sinh, nhất là các nội dung thực hành; hoàn thành sớm chương trình, chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19 chuyển biến phức tạp.

2.2. Tổ chức dạy học trực tuyến:

- Chuyển hình thức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT Sóc Trăng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, chưa đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của đội ngũ, học sinh.

- Sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến mSchool MobiEdu, VNPT E-Learning hay các nền tảng trực tuyến khác như Google Meet, Zoom, …

- Thực hiện dạy các môn theo thời khóa biểu của nhà trường (như dạy trực tiếp). Ưu tiên dạy các nội dung lý thuyết, đẩy mạnh việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh tự nghiên cứu; giáo viên trực tuyến những nội dung cốt lõi nhất của yêu cầu cần đạt, thời lượng trực tuyến mỗi tiết phù hợp nhằm tránh gây ảnh hưởng sức khỏe, mệt mỏi cho học sinh.

Tăng cường củng cố kiến thức, tổ chức thực hành khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

- Tăng cường hệ thống đường truyền internet của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi dạy và học trực tuyến, giáo viên có thể kết nối và tổ chức dạy học tại trường.

- Ban hành nội qui dạy và học trực tuyến của nhà trường.

- Tổ chức quản lý và triển khai dạy và học trực tuyến:

+ Lãnh đạo trường: Tổ chức chỉ đạo tổ chuyên môn được phân công phụ trách theo Thông báo số 215/TB-THPT.TĐ ngày 27/9/2021;

Đảm bảo nền nếp, chất lượng dạy và học các khối lớp phụ trách:

Hiệu trưởng: Phụ trách các khối 10, 11, 12.

Phó HT Nguyễn Văn Linh: Phụ trách các khối 6, khối 9.

Phó HT Nguyễn Dũng Nhẫn: Phụ trách các khối 7, khối 8.

+ Nhóm hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật cho giáo viên trong quá sử dụng khai thác, phần mềm trực tuyến; tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo trường các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện hiệu quả quá trình triển khai trực tuyến.

Thành viên nhóm hỗ trợ: Thầy Cao Văn Bé (TTCM, nhóm trưởng), thầy Lâm Sóc Kha, thầy Phạm Đức Hòa.

+ TTCM: Chỉ đạo rà soát điều chỉnh nội dung, kế hoạch, phương pháp dạy học phù hợp đối với các thành viên của tổ chuyên môn; quản lý việc lên lịch và thực hiện lịch báo giảng của giáo viên trong tổ và báo cáo lãnh đạo trường về tiến độ thực hiện chương trình.

Tham mưu cho Lãnh đạo trường hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính phù hợp, khách quan, trung thực trong điều kiện trực tuyến kéo dài.

+ GVCN: Phối hợp với gia đình học sinh trong việc bố trí điều kiện trang thiết bị, mạng internet thực hiện việc trực tuyến; quản lý học sinh của lớp chủ nhiệm, phối hợp GVBM trong việc giáo dục học sinh của lớp.

Tuyên truyền đến gia đình học sinh, học sinh về việc cần thiết thực hiện dạy và học trực tuyến

Tư vấn, giúp đỡ, tham mưu hỗ trợ với các trường hợp học sinh gặp khó khăn khi trực tuyến, học sinh đang còn ở ngoài tỉnh, trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trunng (nếu có).

+ GVBM: Thực hiện kế hoạch, nội dung điều chỉnh dạy trực tuyến của tổ chuyên môn; xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) phù hợp; có biện pháp quản lý tốt học sinh trong quá trình trực tuyến.

Đảm bảo thiết bị, mạng internet ổn định đáp ứng yêu cầu trực tuyến; tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng CNTT của bản thân.

Lên lịch báo giảng theo qui định hàng tuần.

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Tổ TVTL học đường: Phối hợp, hỗ trợ giáo viên, tư vấn giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong quá trình dạy và học trực truyến.

2.3. Tổ chức kết kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GDĐT Sóc Trăng, nhà trường sẽ bố trí, tổ chức dạy học phù hợp kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Khi đó kết hợp các biện pháp quản lý đối với các hình thực triển khai dạy học như trên.

                     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN;

   1. Lãnh đạo nhà trường

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức dạy học trong trong nhà trường chủ động ứng phó điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022.

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban lãnh đạo; các tổ chuyên môn, giáo viên nhằm triển khai hiệu quả việc dạy và học đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các bộ phận liên quan trong nhà trường.

2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên;

Căn cứ công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình môn học; chủ động  linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học khi có sự thay đổi về phương án tổ chức dạy học.

Trình kế hoạch giáo dục Lãnh đạo trường  phê duyệt trước khi thực hiện.

Thường xuyên giám sát thực hiện nhiệm vụ giáo viên, nhắc nhở giáo viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động; lên lịch báo giảng kịp thời, đúng qui định.

Đảm bảo chất lượng, kết quả giáo dục, yêu cầu cần đạt của học sinh.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Tổ chức quản lý lớp linh hoạt theo các hình thức dạy học khác nhau, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phối hợp với giáo viên bộ môn, phụ huynh để tổ chức quản lý học sinh chặt chẽ, hiệu quả.

Lãnh đạo nhà trường đề nghị các Phó Hiệu trưởng, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiên cứu kế hoạch, xác định nhiệm vụ và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn thì liên hệ Lãnh đạo trường trao đổi nhằm thống nhất triển khai đạt hiệu quả.

 

Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  • Các PHT;
  • TTCM, giáo viên;
  • Các đoàn thể;
  • Đăng Website trường;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

 

Trần Quốc Thống


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 40
Tháng 12 : 3
Năm 2021 : 23.912