Đề thi Học sinh giỏi huyện Trần Đề năm học 2021-2022

 17/07/2022, 22:38

1. Đề HSG môn Hóa học: Đề HSG Hóa.docx

Hướng dẫn chấm đề HSG Hóa: Hướng dẫn chấm HSG Hóa.docx

2. Đề HSG môn Sinh học: Sinh_CT - 2022.pdf

Hướng dẫn chấm đề HSG Sinh: HSG SINH 9 -2022.pdf

3. Đề HSG môn Tiếng Anh: Đề thi HSG 2021-2022 (1).doc

listening 1.mp3

listening 2.mp3

Hướng dẫn chấm đề HSG Anh: ĐÁP ÁN hsg ta 21.22.doc

4. Đề HSG môn Vật lý: Lý chính thức huyện 2021 2022.docx

Hướng dẫn chấm đề HSG Hóa: huong dan cham Vật lý huyện 2021 2022.docx

5. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn Địa lý: Đề Địa lý.docx

6. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn Lịch sử:  Đề Lịch sử.docx

7. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn GDCD:  GDCD.doc

8. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn Ngữ văn:  Ngữ văn.docx

9. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn Tin học: TinHoc_LOP9_THCS.doc

10. Đề và hướng dẫn chấm HSG môn Lịch sử:  Toán.docx