Công khai dự toán thu chi nguồn ngân sách năm 2022

Quyết định công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2022:

File đính kèm: QĐ CKTC Scan_0005.pdf

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1-2022

File đính kèm: Trang 1: CÔNG KHAI Scan_0012.pdf

                        Trang 2: CÔNG KHAI Scan_0014.pdf

                        Trang 3: CÔNG KHAI Scan_0015.pdf

Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 1-2022

File đính kèm: Trang 1: QT CKHAI Scan_0016.pdf

                        Trang 2: QT CONG KHAIScan_0017.pdf

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh