• Cao Văn Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0396840046
  • Email:
   caovanbe.c3td@soctrang.edu.vn
 • Sơn Thi Ươl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0989661712
  • Email:
   sonthiuol.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lê Văn Hoàng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0971135399
  • Email:
   levanhoangnguyen.c3td@soctrang.edu.vn
 • Cô Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0984686080
  • Email:
   cothanhphong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Điện thoại:
   0385968298
  • Email:
   nguyenthanhtong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lâm Sóc Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0989484437
  • Email:
   lamsockha.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0917915553
  • Email:
   tranthithuy.c3td@soctrang.edu.vn