• Vương Thị Điểm Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường CM; Giáo viên Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0978772247
  • Email:
   vuongthidiemngoc.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0976904553
  • Email:
   nguyenhoangbichtram.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0975606021
  • Email:
   tranhoanngnam.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0972656267
  • Email:
   nguyenthithuynhung.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0974680977
  • Email:
   nguyenthithutrinh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Hà Huỳnh Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0974680977
  • Email:
   hahuynhhan.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982483392
  • Email:
   lamhoangnhat.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lê Văn Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0379819418
  • Email:
   levanan.c3td@soctrang.edu.vn