• Nguyễn Hữu Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Chủ tịch Công đoàn; Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0784936366
  • Email:
   nguyenhuutri.c3td@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Điện thoại:
   0353519110
 • Bùi Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Điện thoại:
   0366400361
  • Email:
   buikimthuy.c3td@soctrang.edu.vn
 • Thạch Sa Mươl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
  • Điện thoại:
   0366339128
  • Email:
   thachsamuol.c3td@soctrang.edu.vn
 • Tào Minh Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0939149459
  • Email:
   taominhhiep.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Trí Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0907109393
  • Email:
   tranchidung.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0916239698
  • Email:
   lethiphuonglinh.c3td@soctrang.edu.vn
 • Liên Thị Ánh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Điện thoại:
   0934654597
  • Email:
   lienthianhmai.c3td@soctrang.edu.vn