• Nguyễn Thanh Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM; Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0382227002
  • Email:
   nguyenthanhtrung.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lương Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Điện thoại:
   0394133404
  • Email:
   luongthivanhong.c3td@soctrang.edu.vn
 • Lê Phong Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0386024094
  • Email:
   lephongphu.c3td@soctrang.edu.vn
 • Vương Hùng Vĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Điện thoại:
   0985484915
  • Email:
   vuonghungvi.c3td@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0913202949
  • Email:
   tranthinuong.c3td@soctrang.edu.vn