Kế hoạch Cải cách hành chánh năm 2022 của Sở GDĐT Sóc Trăng

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 về Thực hiện cải cách hành chính năm 2022

      Với mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến; thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển biến mới trong ngành giáo dục. 

     Sở GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2022 với 7 nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

   1. Cải cách thể chế

   2. Cải cách thủ tục hành chính

   3. Cải cách tổ chức bộ máy

   4. Cải cách công vụ

   5. Cải cách tài chính công

   6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

   7. Công tác chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch đính kèm:

Ke_hoach_CCHC_nam_2022_(chinh_thuc)_20220117081727873870_1signed753_2signed996_3signedsim20220117092922_4signed209.pdf

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh