Hội thi trực tuyến Cải cách hành chánh tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 43/SNV-KH ngày 05/7/2022 v/v Tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chánh tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Tham gia Hội thi trực tuyến Cải cách hành chánh tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Kế hoạch số 43/SNV-KH ngày 05/7/2022 của Sở Nội Vụ tỉnh Sóc Trăng, Sở GD&ĐT ban hành công văn số 1393/SGDĐT-TCCB V/v tham gia Hội thi trực tuyến CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2022 (Vv_tham_gia_hoi_thi_CCHC_2022), yêu cầu các đơn vị trường trực thuộc, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT thực hiện:

- Triển khai Kế hoạch số 43/KH-SNV của Sở Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị biết và tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2022 (Ke_hoach_Hoi_thi_CCHC_2022_20220706024934495490.pdf)

- Đối với các đơn vị trường trực thuộc, mỗi đơn vị cử 30% viên chức tham gia phần thi kiến thức; đồng thời mỗi đơn vị tham gia 01 sáng kiến CCHC. 

Các đơn vị tham gia Hội thi theo hình thức trực tuyến với 02 phần thi cụ thể như sau:

1. Đối với phần thi kiến thức

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn về chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Thời gian tham gia Hội thi trực tuyến phần thi kiến thức bắt đầu từ 7h00 ngày 15/9/2022 đến 22h00 ngày 15/10/2022. 

- Mỗi công chức, viên chức được phép thi nhiều lần – Ban Tổ chức sẽ công nhận kết quả lần thi có điểm cao nhất. Công chức, viên chức tham dự hội thi phần thi kiến thức nếu điểm dưới 6 thì phải thi lại cho đến khi đạt điểm từ 6 trở lên. Sau khi thi xong phần thi lý thuyết các đơn vị gửi file danh sách công chức, viên chức tham gia hội thi, trong đó có nội dung “Số điểm đạt cao nhất” của mỗi người vào địa chỉ email: duongthanhbinh@soctrang.edu.vn.

2. Đối với phần thi giới thiệu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính
- Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 (một) sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính đã và đang áp dụng hiệu quả tại đơn vị hoặc đề xuất giải pháp cải cách hành chính khả thi, phù hợp để vận dụng vào thực tiễn triển khai của tỉnh.

- Nội dung sáng kiến được trình bày bằng hình thức bài viết thuyết trình, trong đó đảm bảo các nội dung như đơn yêu cầu công nhận sáng kiến cấp ngành. Các đơn vị gửi file mềm sáng kiến CCHC gửi về Sở GDĐT qua email: duongthanhbinh@soctrang.edu.vn trước ngày 01/10/2022. Sở GDĐT sẽ thẩm định các sáng kiến CCHC và đính kèm sáng kiến có chất lượng lên phần mềm hội thi.

- Phần thi sáng kiến: Vòng 1: Kể từ thời điểm phát động đến 22h00 ngày 15/10/2022. Vòng 2: dự kiến 01 ngày trong tháng 11/2022.
 

Tác giả: Nguyễn Đức Vinh